MuziekFabriek Zeeland

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Muziekfabriek April 2021.

Op alle offertes en overeenkomsten, alsmede de uitvoering hiervan inzake door ons te verrichten Muziekprojecten/muziekvoorstellingen/workshops zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 – Algemeen

 • 1.1 Definities:
  De Muziekfabriek
  Lesaanbod: het muziekproject/muziekvoorstelling/workshop die de Muziekfabriek het onderwijs aanbiedt.
  Instrumentarium: Alle benodigdheden en toebehoren die De Muziekfabriek voor de werkzaamheden inzet (te denken valt aan: instrumenten, leskisten, decor, gettoblasters, statieven, kostuums).
  Offerte: Een optie met kostenindicatie van De Muziekfabriek met daarin het aangeboden lesaanbod en de uitvoering ervan beschreven.
  Overeenkomst: De door beide partijen ondertekende offerte waarmee doorgang van het, zoals in de offerte aangegeven lesaanbod, officieel wordt overeengekomen. Deze zal in pdf-vorm of per gewone post worden verzonden.
  Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon die met De Muziekfabriek een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, of aan wie De Muziekfabriek een aanbieding doet.
 • 1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met De Muziekfabriek gesloten overeenkomsten.
 • 1.3 De Wederpartij wordt geacht op de hoogte te zijn van de kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen van De Muziekfabriek.
 • 1.4 Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke verklaring van en/of aanvaarding door De Muziekfabriek, hetgeen dan, tenzij anders vermeld, uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst geldt.
 • 1.5 Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig is, om welke reden dan ook, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht, terwijl die bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling die wat betreft haar werking overeenkomt met voornoemde bepaling.

Artikel 2 – Offertes / Totstandkoming overeenkomst

 • 2.1 Alle door De Muziekfabriek gedane offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende een maand na dagtekening daarvan, tenzij in de offerte anders is vermeld.
 • 2.2 Indien door De Muziekfabriek een offerte is uitgebracht, komt een overeenkomst tussen De Muziekfabriek en haar Wederpartij eerst tot stand na ontvangst door De Muziekfabriek van een door de Wederpartij voor akkoord getekend exemplaar van deze offerte door een bevoegd persoon (per pagina geparagrafeerd en op de laatste pagina op de aangewezen plek ondertekend). Dit getekende exemplaar kan per post of per mail (gescand) worden geretourneerd.
 • 2.3 Het lesaanbod dat overeengekomen is, is bindend voor beide partijen in de zin der wet. De Muziekfabriek is verplicht de overeenkomst naar beste kunne uit te voeren, waarbij de Wederpartij verplicht is tot het nakomen van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Bovendien dient de Wederpartij zorg te dragen voor een veilige arbeidsomgeving, binnen de vastgestelde wettelijke normen. Het Projectbureau kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, diefstal of inbeslagname van installaties/instrumenten van derden, tenzij grove nalatigheid bewezen is.
 • 2.4 De Muziekfabriek behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel deze eerst te accepteren na verstrekking door de Wederpartij van afdoende zekerheid en voor de nakoming door de Wederpartij van zijn verplichtingen.
 • 2.5 Wijzigingen en/of aanvullingen op een overeenkomst, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen naar aanleiding van de overeenkomst gedaan door personeel van De Muziekfabriek, zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk door De Muziekfabriek zijn bevestigd.
 • 2.6 De Wederpartij kan een voorkeursdatum opgeven voor het lesaanbod. De Muziekfabriek zal hier waar mogelijk rekening mee houden.
 • 2.7 Wijzigingen die plaatsvinden na het uitbrengen van de offerte, kunnen tot één maand voor de start van de activiteit worden doorgevoerd. Wijzigingen na deze periode kunnen niet meer worden doorgevoerd.

Artikel 3 – Tarieven

 • 3.1 De tarieven van De Muziekfabriek zijn wat betreft de activiteiten voor kinderen onder de 21 jaar niet aan BTW onderhevig tenzij expliciet op de nota vermeld. Dit geldt voor alle vormen van leveringen en diensten.
 • 3.2 De tarieven van het lesaanbod zijn onderhevig aan prijsstijgingen. Voor de facturering gelden de tarieven van het schooljaar waarin het lesaanbod plaatsvindt.
 • 3.3 De kosten van de activiteiten zijn onderverdeeld in 4 niveaus:
  1) tarief per leerling
  2) docentenuurtarief € 50,00 (= 60 minuten les + 0,5 voorbereiding op de uitvoer van de lessen)
  3) werkuurtarief € 35,00 (= uurtarief voor ontwikkeling, extra voorbereiding, aanpassing op maat e.d.)
  4) uitvoeringstarief subsidieregeling € 70,00 (=uur tarief voor muziek educatieve activiteiten die worden bekostigd vanuit een
  subsidieregeling
 • 3.4 Alle tarieven zijn inclusief eventuele materiaal- en reiskosten.
 • 3.5 De vanuit de gemeente beschikbaar gestelde bijdrage voor muziekeducatie is reeds verwerkt in onze tarieven. Uitzondering hierop is het niveau 4 tarief (uitvoeringstarief subsidie)
 • 3.6 Gepubliceerde tarieven zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Artikel 4 – Betalingscondities

 • 4.1 De Muziekfabriek zal binnen 10 dagen na realisering van het lesaanbod het verschuldigde bedrag factureren. Hierbij verplicht de Wederpartij de factuur te voldoen binnen de gestelde termijn, welke is vastgelegd op 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 4.2 Mocht de Wederpartij onverhoopt in gebreke blijven, dan zal De Muziekfabriek de volgende procedure volgen:
 • 4.2.1 Na de 1e aanmaning/herinnering heeft de Wederpartij 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen zonder verdere kosten.
 • 4.2.2 Blijft de Wederpartij wederom in gebreke binnen de gestelde termijnen, dan is Het Projectbureau gerechtigd over te gaan tot gerechtelijke incasso zonder nadere berichtgeving. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen verhaald worden op de Wederpartij conform het Nederlands recht.
 • 4.2.3 Reclamaties t.a.v. het gefactureerde dienen door wederpartij binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk ingediend te worden. Later ingekomen reclamaties worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 4.2.4 Geschillen omtrent facturering ontslaan de Wederpartij niet van de verplichting te voldoen aan de gestelde betalingstermijnen. Wederpartij verplicht zich ten allen tijde tot betaling van het gefactureerde.

Artikel 5 – Annuleringsbeding

 • 5.1 Indien het lesaanbod door onverwachte redenen van de zijde van De Muziekfabriek, zoals ziekte of andere dringende redenen geen doorgang kan vinden, dan zal De Muziekfabriek, na overleg met de Wederpartij, indien noodzakelijk een vervanger sturen, die de overeengekomen opdracht onder dezelfde voorwaarden kan uitvoeren. De Muziekfabriek dient de Wederpartij daaromtrent tijdig te informeren.
 • 5.2 Een overeenkomst kan door de Wederpartij worden geannuleerd in welk geval annuleringskosten verschuldigd zijn ten bedrage van een percentage van de overeengekomen prijs afhankelijk van de periode voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum waarop annulering plaatsvindt volgens de navolgende staffels.

-Bij bedragen tot €1000,-
Bij annulering tot  14 werkdagen van te voren: 15 %
Bij annulering van 7 tot en met 14 werkdagen: 25 %
Bij annulering van 3 tot en met 7 werkdagen: 50 %
Bij annulering van twee werkdagen of korter: 100%

-Bij bedragen boven €1000,-
Bij annulering tot 60 dagen van te voren: 50 %
Bij annulering van 60 dagen of korter: 100 %

Artikel 6 – Aflevering

 • 6.1 De levering van het eventueel instrumentarium voor het lesaanbod vindt plaats op het vooraf overeengekomen adres, doorgaans de betreffende school waar het lesaanbod plaatsvindt.
 • 6.2 De Wederpartij is verplicht om na gebruik het instrumentarium in goede staat en in de verpakking waarin het is ontvangen in te leveren.
 • 6.3 De Muziekfabriek zal onverwijld na ontvangst van het instrumentarium inspecteren of het instrumentarium naar haar inzicht in goede staat verkeert.

Artikel 7 – Werktijden

 • 7.1 De werkzaamheden kunnen zijn aangegaan voor een vaste dagprijs of op basis van een vastgestelde urenprijs. Bij een dagprijs wordt uitgegaan van maximaal 10 werkuren, exclusief de pauze(s).

Artikel 8 – Gebreken

 • 8.1 De Wederpartij is verplicht het instrumentarium bij levering te inspecteren en eventuele gebreken en/of beschadigingen terstond, doch in ieder geval binnen 2 werkdagen na levering, onder nauwkeurige opgave van aard en gronden van de klachten, te melden.
 • 8.2 Bij afwezigheid van een tijdige melding ingevolge artikel 8.1 wordt De Muziekfabriek geacht het instrumentarium in goede staat te hebben geleverd.
 • 8.3 Indien De Muziekfabriek de melding van de Wederpartij gegrond acht, zal De Muziekfabriek uitsluitend de ondeugdelijke onderdelen van het instrumentarium vervangen, zonder dat de Wederpartij recht kan doen gelden op enige vergoeding van schade.

Artikel 9 – Verzekeringen

 • 9.1 Alle schade aan het instrumentarium, waaronder verlies of diefstal, of door of met het instrumentarium veroorzaakt is voor rekening en risico van de Wederpartij, tenzij er sprake is van door de Wederpartij bewezen opzet of grove schuld van De Muziekfabriek, waarvan in ieder geval geen sprake is bij onjuiste, niet of niet tijdige inspectie van het instrumentarium door de Wederpartij. Bij diefstal is de Wederpartij verplicht de verkoopprijzen van het instrumentarium aan De Muziekfabriek te vergoeden, onverminderd de overige rechten van De Muziekfabriek.

Artikel 10 – Verplichtingen Wederpartij

 • 10.1 De Wederpartij is verplicht het instrumentarium als een goed huisvader en overeenkomstig de instructies van De Muziekfabriek of door De Muziekfabriek ingeschakelde derden te gebruiken en zorg te dragen voor een passende en veilige opslag.
 • 10.2 De Wederpartij is verplicht De Muziekfabriek en haar ondergeschikten te allen tijden toegang te verlenen tot de plaats waar het instrumentarium zich bevindt.
 • 10.3 De Wederpartij verbindt zich het instrumentarium uitsluitend voor zichzelf te gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd op de daartoe geëigende plaats(en).
 • 10.4 De Wederpartij is niet gerechtigd het instrumentarium aan derden (onder) te verhuren en/of in bruikleen te geven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 10.5 De Wederpartij is niet gerechtigd rechten voortvloeiende uit de overeenkomst aan der den over te dragen, noch enig recht ten behoeve van derden op het gehuurde te vestigen.
 • 10.6 De Wederpartij is verplicht het instrumentarium adequaat te doen verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s zoals schade ten gevolge van diefstal, brand, inbeslagname, vernietiging en/of beschadiging en tegen schade anderszins. Alle kosten voor deze schade of verzekering zijn voor rekening van de Wederpartij.
 • 10.7 Tenzij schriftelijk is overeengekomen, kan de overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.
 • 10.8 De aanwezigheid van de eigen groepsleerkracht tijdens de muziekles is een must voor o.a. de orde handhaving. Mede hierdoor kan onze vakdocent zich volledig richten op de muziek educatieve les.

Artikel 11 – Overmacht

 • 11.1 In geval De Muziekfabriek door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen of de aanverwante diensten geheel of gedeeltelijk te verrichten, is De Muziekfabriek gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Het Projectbureau gehouden is aan de Wederpartij enige schade te vergoeden.
 • 11.2 Onder gevallen van overmacht zijn inbegrepen alle omstandigheden waardoor Het Projectbureau tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen.
 • 11.3 Indien de overmacht situatie langer dan 10 werkdagen voortduurt heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst door middel van schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een termijn van 5 werkdagen.
 • 11.4 Het opschorten dan wel beëindigen van de overeenkomst ontslaat de Wederpartij niet van haar verplichtingen de reeds geleverde prestaties te betalen.
 • 11.5 Indien door overmacht De Muziekfabriek niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan De Muziekfabriek nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade. De opdrachtgever is verplicht zich daartoe maximaal te verzekeren.
 • 11.6 Mocht onverhoopt de Wederpartij de overmacht in twijfel trekken c.q. niet accepteren, waardoor de aansprakelijkheid ter discussie wordt gesteld, kan de hoogte van de claim nooit hoger zijn dan het factuurbedrag.

Artikel 12 – Einde overeenkomst

 • 12.1 De Muziekfabriek is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien:
 • 12.1.1 Het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd, de Wederpartij surseance van betaling aanvraagt of aan schuldeisers een akkoord aanbiedt.
 • 12.1.2 Beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van de Wederpartij wordt gelegd.
 • 12.1.3 De Wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.
 • 12.1.4 De Wederpartij (een deel van) haar bedrijf overdraagt of de zeggenschap in haar bedrijf verandert.
 • 12.1.5 De Wederpartij de bedrijfsvoering staakt.
 • 12.1.6 De Wederpartij enige verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de voorwaarden niet of niet op behoorlijke wijze nakomt.
 • 12.1.7 Mocht zich één dezer situaties voordoen, dan is de Wederpartij terstond verplicht De Muziekfabriek hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Het staat De Muziekfabriek dan vrij om óf de overeenkomst terstond te beëindigen óf alle gelden welke de opdrachtgever op grond van de overeenkomst en/of verrichte diensten door De Muziekfabriek verschuldigd is, terstond op te eisen, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 • 13.1 Alle door De Muziekfabriek in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van De Muziekfabriek totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 • 13.2 Door De Muziekfabriek geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 • 13.3 De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de Muziekfabriek veilig te stellen.
 • 13.4 De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan De Muziekfabriek ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is De Muziekfabriek gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens De Muziekfabriek bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 • 13.5 Voor het geval De Muziekfabriek zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan De Muziekfabriek en door De Muziekfabriek aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Het Projectbureau zich bevinden en die zaken terug te nemen.